Zgłoszenie kandydata na obserwatora

Zgłoszenie kandydata na obserwatora

Zasady zgłaszania kandydatów na OBSERWATORA MZSS zawodów zgłoszonych do kalendarza małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie.


Każdy klub zrzeszony w Małopolskim Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie nie posiadający żadnych zaległości finansowych w postaci nieuregulowanych składek członkowskich z tytułu przynależności do MZSS, ma prawo do zgłoszenia dwóch kandydatów na Obserwatorów MZSS. 

Wniosek o nadanie uprawnień Obserwatora wypełnia i składa kierownik klubu, którego kandydat jest aktywnym członkiem.

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ OBSERWATORA MZSS - POBIERZ

Kandydat na Obserwatora MZSS musi posiadać, co najmniej ważną licencję sędziowska klasy I (pierwszej). Dopuszcza się, zgłoszenie kandydata na Obserwatora MZSS, który posiada klasę sędziowską II (drugą). Kandydat z II kl. sędziowską musi być aktywnym zawodnikiem uczestniczącym w zawodach PZSS oraz uzyska pozytywną opinię Przewodniczącego Kolegium Sędziów.


Kolegium Sędziów MZSS w formie szkolenia kandydatów na Obserwatorów MZSS, przedstawi zakres wymaganych czynności i obowiązków pełnionych w czasie zawodów, w szczególności sposobu raportowania do KS MZSS z przebiegu zawodów. 


Szkolenie kandydatów na Obserwatorów odbywać będzie się cyklicznie co 6 miesięcy w trybie szkolenia stacjonarnego bądź zdalnego w systemie OnLine.


Kolegium Sędziów nadaje funkcję Obserwatora MZSS na rok kalendarzowy. 


Zatwierdzona lista Obserwatorów na bieżący rok kalendarzowy będzie udostępniona na oficjalnej stronie Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie.


Prezes MZSS lub Przewodniczący KS na podstawie wniosku organizatora zawodów, zatwierdza we wniosku obsady sędziowskiej wskazanego Obserwatora. W uzasadnionych przypadkach zatwierdzający ma prawo do wyznaczenia innego niż wskazanego we wniosku obserwatora, z wykazu aktualnych obserwatorów.


Przewodniczący Kolegium Sędziów, co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym, wyznaczy obserwatora innego niż zgłoszony przez organizatora. Wyznaczenie obserwatora nastąpi z listy zatwierdzonych aktywnych obserwatorów na koszt organizatora zawodów.

   

Podstawowy zakres obowiązków Obserwatora MZSS:

  • potwierdzenie odbycia się zawodów zgodnie z regulaminem zawodów
  • potwierdzenie zasad bezpieczeństwa w czasie trwania zawodów (https://www.pzss.org.pl/assets/files/dokumenty/zasady_bezpieczenstwa.pdf)
  • potwierdzenie prawidłowości i zgodności z przepisami ISSF przebiegu konkurencji - dotyczy konkurencji zgodnych z wykazem konkurencji ISSF w tym konkurencji skróconych
  • ocena pracy sędziów, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości pracy biura RTS
  • Arkusz oceny zawodów, obserwator ma obowiązek wypełnienia w terminie 1 dni od dnia zakończenia się zawodów. 


Arkusz obserwatora MZSS będzie udostępniony w formie elektronicznej.