UCHWAŁA NR 13 / 2018 - dotyczy: Składka członkowska

UCHWAŁA NR 13 / 2018 - dotyczy: Składka członkowska

Kraków, 7 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 13 / 2018

 Zarząd Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie, działając na podstawie umocowania statutowego w § 30 ust. 7  Statutu MZSS i w związku z brzmieniem § 19 oraz § 20 Statutu MZSS, na wniosek Prezydium Zarządu MZSS uchwalił co następuje:

I.  Z dniem 1 stycznia 2019 r. Roczna składka członkowska z tytułu członkowstwa zwyczajnego (przynależności do) Małopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Krakowie przypadająca na jednego Członka Zwyczajnego będzie wynosić (jest naliczana według stawek podanych poniżej):

a) Stawka stała: 550.- zł (pięćset pięćdziesiąt złotych)

b) Stawka zmienna: 10,- zł (dziesięć złotych) x  (pomnożona przez) ilość pełnoletnich członków danego klubu posiadających licencję zawodnika PZSS – według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego wymagalność składki    ( w 2019 roku : jest to stan z dnia 31 XII 2018 r., etc.).

c) Wymagalna kwota jest zawsze sumą podpunktów:  a) + b) = c)

d) Kwota podana w podpunkcie powyżej [c)] jest kwotą brutto i nie obejmuje kosztów manipulacyjnych związanych z wpłata lub przelewem.

e) Na podstawie § 19 ust. 6, a w związku z treścią § 20 ust. 3 oraz ust. 10 Statutu MZSS składkę członkowską w MZSS za dany rok kalendarzowy należy wpłacić jednorazowo oraz w pełnej wysokości i bez wezwania: najpóźniej do dnia 30 czerwca roku, za który opłacana jest składka członkowska. [Oznacza to, że kwota wpłaty ma być zaksięgowana najpóźniej do tego dnia na koncie MZSS (decyduje data wpływu na rachunek MZSS)].

II. Z dniem 31 grudnia 2018 r. tracą moc (uchyla się) wszystkie dotychczasowe uchwały MZSS W SPRAWIE WYSOKOŚCI składek członkowskich dla CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH MZSS

III. Nowa uchwała obowiązuje aż do odwołania lub do jej zmiany.

IV. Uchwała nie dopuszcza dokonywania w latach poprzedzających przedpłat tytułem członkowstwa na lata następne lub rok następny.

V. Uchwała weszła w życie z dniem powzięcia, a obowiązuje w stosunku do wysokości składek z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

VI. Niniejsza uchwała jest prawomocna od dnia powzięcia i jej treść podlega ogłoszeniu w terminie do 21 dni (od dnia uchwalenia), na oficjalnej stronie internetowej MZSS.

VII. Sposób rozdysponowania środków uzyskanych faktycznie z tytułu stawki zmiennej składki (á 10,- zł od każdego pełnoletniego zawodnika należącego do zrzeszonego w MZSS klubu) zostanie każdorazowo podany (ogłoszony) na oficjalnej stronie internetowej MZSS do publicznej wiadomości; poprzez publikację w formie elektronicznej załącznika dotyczącego informacji finansowej – po zakończeniu roku obrachunkowego i sporządzeniu bilansu MZSS. Wzmiankowany załącznik powinien zawierać:

-sumę faktycznych wpływów uzyskanych przez MZSS wyłącznie z tytułu stawki zmiennej składki;

- wykaz wszystkich beneficjentów z podziałem wielkości środków (lub wsparcia rzeczowego) przypadających przykładowo na: każdego zawodnika albo każdy klub lub każde zadanie, albo wspierającego go szkoleniowca – z tytułu dofinansowania sportu dzieci i młodzieży. Suma uzyskanych powyżej środków za dany rok (ubiegły) powinna być rozdysponowana w całości do 31 grudnia roku następnego. Dokument podpisują osoby umocowane do reprezentacji MZSS w tym zakresie. Dokument ogłaszany jest nie później niż z dniem 1 kwietnia roku następnego (w rozumieniu środki pozyskane i rozdysponowane w danym roku -  rok następny: publikacja sposobu ich wykorzystania).

UZASADNIENIE

Kwoty (sumy) pozyskane z tego tytułu zostaną przeznaczone na działalność statutową naszego Stowarzyszenia wyłącznie w zakresie dofinansowania sportu dzieci i młodzieży.

Wobec powyższego podjęto przez Zarząd MZSS uchwałę o treści i skutkach prawnych jak powyżej.

 

 

Za zgodność:

Sekretarz Zarządu MZSS                                             (pieczęć okrągła MZSS)                            Prezes Zarządu MZSS

 

 

 

Załączniki: odpis listy obecnych na posiedzeniu Zarządu MZSS w dniu 7 listopada 2018 r.

 

Sporządzono w 4 egzemplarzach - rozdzielnik:

1. Otrzymuje każdy Członek Zwyczajny MZSS według stanu na dzień podjęcia uchwały – według rejestru Członków Zwyczajnych MZSS: …………………………………………. pełna nazwa i właściwy adres każdego z członków; [Odpowiedzialny – wykonuje: Sekretarz Zarządu MZSS; forma – przesyłka rejestrowana nadana za pośrednictwem operatora narodowego (Poczta Polska S.A.)]

2. Komisja Rewizyjna MZSS (do wiadomości);

3. Polski Związek Strzelectwa Sportowego (do wiadomości);

4. Ad acta.